توجه به نماز

پیامبر (ص ) :ان العبد لیصلی الصلاة لا یکتب له سدسها و لاعشرها، و انما یکتب للعبد من صلاته ما عقل منها

به درستی بنده نماز می خواندبرای او، نه یک ششم آن و نه یک دهم آن نوشته نمی شود، جز این نیست که برای بنده از نمازش آن مقدار نوشته می شودکه به آن توجه کرده است .

( بحار الانوار، ج ,84 ص .237 اصول وافی ، ج 2، ص 105 )

علی (ع ) و هدیه پیامبر (ص )

پیامبر (ص ) :اهدی الی رسول الله - صلی الله علیه و اله - ناقتان عظیمتان ، فجعل احدیهمالمن یصلی رکعتین لا یهم فیهما بشی ء من امر الدنیا و لم یجبه احد سوی  علی - علیه السلام - فاعطاه کلتیهما

از ابن عباس نقل شده که گفت : به پیامبر (ص ) دو شتر هدیه دادند، پیامبر(ص ) یکی از این دوشتر را هدیه قرار داد برای کسی که دو رکعت نماز به جای آورد و چیزی از امور دنیارا به خاطر نیاورد و به فکر چیزی از دنیانیفتد. کسی به پیامبر (ص ) پاسخ مثبت نداد (یعنی کسی چنین نمازی را که درآن هیچ به فکر دنیا و مافیها نیفتد، نخواند)بجز حضرت علی (ع ) که پاسخ مثبت داد. پیامبر (ص ) هر دو شتر را به علی (ع )مرحمت فرمود.

( بحار الانوار، ج ,41 ص 18 )

نماز با تفکر

پیامبر (ص ) :رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام لیلة

دو رکعت نماز سبک ، در صورتی که همراه با تفکر و اندیشه باشد، بهتر ازعبادت سراسر یک شب است .

( بحار الانوار، ج ,84 ص .240 میزان الحکمه ، ج 5، ص 391 )

طلب خیر به وسیله نماز

امام صادق (ع ) :من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلی رکعتین فاتم رکوعها و سجودها ثم جلس فاثنی علی الله و صلی  علی رسول الله - صلی الله علیه و اله - ثم سأل الله حاجته ، فقد طلب الخیر من مظانه و من طلب الخیرمن مظانه لم یخب "

هر کس وضوی خوب بگیرد و دو رکعت نماز با رکوع و سجود کامل به جای آورد و با خدای خود خلوت کند و بر رسول خدا (ص ) درود فرستد،سپس حاجت خود را از خدا درخواست نماید، به تحقیق که در زمان مناسبش درخواست کرده و هرکس چنین نماید، هرگز ناامید وناموفق نخواهد بود.

( بحار الانوار، ج ,85 ص 324 )

حالت خشوع در نماز

پیامبر (ص ) :خیارکم الینکم مناکب فی  الصلوة

بهترین شما کسی است که شانه هایش در نماز افتاده تر باشد.

( بحار، ج ,84 ص 262 )

خشوع امیرالمؤمنین (ع ) در نماز

امام صادق (ع ) :و کان علی - علیه السلام -اذا قام الی الصلوة فقال : "وجهت وجهی  للذی فطر السموات و الارض " تغیر لونه حتی یعرف ذلک فی  وجهه

هنگامی که علی (ع ) به نماز می ایستاد، این آیه شریفه رامی خواند: "رو می آورم با تمام وجودم به کسی که آسمانها و زمین را آفرید" و رنگ مبارک حضرتش تغییر می کرد، به طوری که تغییر حالت و دگرگونی از صورت مبارکش بخوبی مشاهده می گشت .

( میزان الحکمه ، ج 5، ص 381 )

خوف حضرت فاطمه (س ) در نماز

معصوم (ع ) :کانت فاطمة - علیهاالسلام -تنهج فی الصلاة فی خیفة الله تعالی

فاطمه زهرا (س ) در حال نماز از شدت ترس نفسش به شماره می افتاد.

( بحار الانوار، ج ,84 ص .258 میزان الحکمه ، ج 5، ص 382 )

ملاک قبولی نماز

امام صادق (ع ) :قال الله تبارک و تعالی : انما اقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتی ، و یکف نفسه عن الشهوات من اجلی  و یقطع نهاره بذکری ولا یتعاظم علی خلقی و یطعم الجائع و یکسو العاری ، و یرحم المصاب و یؤوی الغریب ...

خداوند متعال فرمود: نماز کسی را می پذیرم که :1- درمقابل عظمت من خاضع باشد.2- از خواسته های نفسانی به خاطر من خود را دور کند.3-روزش را با یاد من به پایان برد.4- بر بندگانم بزرگی نفروشد.5- به گرسنه غذا دهد.6- برهنه را بپوشاند.7- به مصیبت دیده مهربانی کند.8- غریب راپناه دهد.

( بحار الانوار، ج ,84 ص .242 میزان الحکمه ، ج 5، ص 386 )

قبولی یک نماز

امام صادق (ع ) :من قبل الله منه صلاة واحدة لم یعذبه

اگر خداوند از کسی یک نماز بپذیرد او را عذاب نمی کند.

( وسائل الشیعه ، ج 3، ص .23 محجة البیضاء، ص 339 )

نشانه قبولی نماز

امام صادق (ع ) :من احب ان یعلم اقبلت صلاته ام لم تقبل فلینظر هل منعته صلاته عن الفحشاءو المنکر فبقدر ما منعته قبلت منه

هرکس دوست دارد بداند که نمازش قبول شده یا نه ، ببیند که آیا نمازش اورا ازگناه و زشتی  باز داشته یا نه ؟ پس به هر قدر که نمازش او را از گناه بازداشته ، به همان اندازه نمازش قبول شده است .

( بحار الانوار، ج ,82 ص 198 )

حضور قلب

امام سجاد (ع ) :ان العبد لا یقبل من صلاته الا ما اقبل علیه منهابقلبه

همانا نماز بنده پذیرفته نمی شود، مگر آنچه را که با قلبش به نماز توجه کرد.

( وسائل الشیعه ، ج 4، ص .688 المواعظ العددیه ، ص 270 )

استخفاف در نماز مانع قبولی نماز

امام صادق (ع ) :و الله انکم لتعرفون من جیرانکم و اصحابکم من لو کان یصلی لبعضکم ماقبلها منه لاستخفافه بها ان الله لایقبل الا الحسن فکیف یقبل ما یستخف به ؟

قسم به خدا، شما از همسایگان و دوستان خود کسانی را می شناسید که اگربرای بعضی  از شما نمازی بخوانند از او قبول نخواهیدکرد، به علت استخفاف و بی اعتنایی که بر آن روا داشته ، همانا خداوند چیز نیکو وشایسته را فقطمی پذیرد، پس چگونه بپذیرد عبادتی راکه به آن بی توجهی شده است ؟

( میزان الحکمه ، ج 5، ص 387 )

سخت ترین چیز

امام صادق (ع ) :والله انه لیأتی  علی الرجل خمسون سنة ، وما قبل الله صلاة واحدة فای  شی ءاشد من هذا

قسم به خدا، از زندگی انسان پنجاه سال بگذرد (و نماز خوانده باشد)، ولی خداوند یک نماز او را قبول نمی کند، چه چیزی سخت تر از این !

( میزان الحکمه ، ج 5، ص 387 )

نماز و ولایت

امام سجاد (ع ) :فی جواب سائل سأله عن حدود الصلاة ... قال :و ما سبب قبولها؟ قال - علیه السلام - : ولایتنا و البراءة من اعدائنا

در پاسخ کسی که پرسید از حدود نماز... و چه چیزی سبب قبولی نماز است ؟فرمود: "ولایت مااهل بیت ، و برائت از دشمنان ما".

( میزان الحکمه ، ج 5، ص 386 )

چهار چیز مانع قبولی نماز

امام صادق (ع ) :اربعة لا تقبل لهم صلوة : الامام الجائر و الرجل یؤم القوم و هم له کارهون والعبد الابق من موالیه من غیر ضرورة والمرئة تخرج من بیت زوجها بغیر اذنه

چهار گروه هستند که نمازشان قبول نیست :1- پیشوای جائر.2- مردی  که امامت نماز جماعتی را به عهده می گیرد که جماعت از امامت اوکراهت دارد.3- عبدی که بدون ضرورت از مولایش فرار کند.4- زنی که بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رود.

( جامع احادیث الشیعه ، ج 5، ص 52 )

مانع قبولی نماز زن

امام صادق (ع ) :ایما امراة باتت و زوجها علیها ساخطفی حق ، لم تقبل منها صلوة حتی  یرضی عنها

هر زنی  که شب بخوابد در حالی که شوهرش به خاطر (مطلب ) حقی از وی خشمگین باشد، هیچ نمازی از او قبول نمی شود، مگرآن که شوهرش از اوراضی  شود.

( فروع کافی ، ج 5، ص 507 )

شرطقبولی نماز

پیامبر (ص ) :لو صلیتم حتی تکونوا کالاوتار و صمتم حتی تکونوا کالحنایا لم یقبل الله منکم الا بورع

اگر آن قدر نماز بخوانید تا همچون زه کمان شوید، و آن قدر روزه بگیرید تاهمچون کمان خم شوید، خدا از شما قبول نمی کند، مگر این که انسان با ورع باشید.

( بحار الانوار، ج ,84 ص 258 )

غیبت ، مانع قبولی نماز

پیامبر (ص ) :من اغتاب مسلما او مسلمة لم یقبل الله صلوته و لا صیامه اربعین یوما و لیلة الا ان یغفر له صاحبه

هر کس غیبت مردیا زن مسلمانی را کند، تا چهل شبانه روز نماز و روزه اشپذیرفته نیست ، مگر این که غیبت شونده او را ببخشد.

( بحار الانوار، ج ,75 ص 258 )

خشم بر والدین ، مانع قبولی نماز

امام صادق (ع ) :من نظر الی  ابویه نظرماقت ، و هما ظالمان لم یقبل الله له صلاة

هر که به پدر و مادر نگاه تند و خشم آلود کند، اگر چه به وی ستم کرده باشند، خداوند نمازش را نمی پذیرد.

( جامع السعادات ، ج 2، ص 351 )

نتیجه لقمه حرام

پیامبر (ص ) :من اکل لقمة حرام لم تقبل له صلوة اربعین لیلة و لم تستجب له دعوة اربعین صباحا

کسی که لقمه حرام بخورد، تا چهل شب نماز او قبول نمی شود و دعای  وی نیز تا چهل روز به اجابت نمی رسد.

( دارالسلام نوری ، ج 4، ص 213 )

نماز و زکات

امام رضا (ع ) :من صلی و لم یزک لم تقبل صلوته

هر کس نماز بخواند، ولی زکات و مالیات اسلامی نپردازد، نمازش قبول نمی شود.

( بحار الانوار، ج ,96 ص 12 )

گناه مانع نماز شب

امام علی (ع ) :جاء رجل الی امیرالمؤمنین - علیه السلام - فقال : یا امیرالمؤمنین انی  قدحرمت الصلاة باللیل ، فقال امیرالمؤمنین -علیه السلام - : انت رجل قدقیدتک ذنوبک .

مردی نزد امیرالمؤمنین (ع ) آمد وگفت : ای امیر مؤمنان ! من از نماز شب محروم شدم . علی (ع ) فرمود: تو مردی هستی که گناهانت تو را زندانی  (اسیر)کرده است .

( میزان الحکمه ، ج 5، ص 422 )

شرب خمر مانع نماز

امام صادق (ع ) :لا تقبل صلوة شارب الخمر اربعین یوماالا ان یتوب

نماز شرابخوار تا چهل روز مقبول نخواهد شد، مگر این که توبه کند.

( بحار الانوار، ج ,84 ص .317 میزان الحکمه ، ج 5، ص 388 )

آمادگی کامل برای نماز

امام باقر (ع ) :لا تقم الی الصلاة متکاسلا و لامتناعسا و لا متثاقلا

در حال کسالت و خواب آلودگی و سنگینی به نماز نایستید.

( بحار الانوار، ج ,84 ص 23 )

دروغ ، مانع نماز شب

امام صادق (ع ) :ان الرجل لیکذب الکذبة فیحرم بهاصلاة اللیل

همانا مردی دروغ می گوید، پس به خاطر آن دروغگویی از نماز شب محروم می شود.

( میزان الحکمه ، ج 5، ص 422 )

نماز و آزردن همسر

پیامبر (ص ) :من کان له امرئة تؤذیه لم یقبل الله صلاتها و لا حسنة من عملها حتی تعینه وترضیه و ان صامت الدهر... و علی الرجل مثل ذلک الوزر اذا کان لها مؤذیاظالما

کسی که همسر خود را بیازارد، نماز و اعمال نیک او مورد پذیرش الهی  قرارنمی گیرد، مگر آن که به کمک او بپردازد و رضایتش را جلب کند، گر چه همیشه روزه دار باشد و البته شوهر نیز دارای همین نوع از عقاب است ، درصورتی که همسر خویش را بیازارد و به او ظلم روا دارد.

( وسائل الشیعه ، ج ,14 ص 116 )

مانع تقرب به خدا

امام علی (ع ) :لا قربة بالنوافل اذا اضرت بالفرائض

نوافل و مستحبات اگر به واجبات ضرر برسانند موجب تقرب به درگاه خدای تعالی نخواهند بود.

( غرر الحکم ، ص 345 )

کیفر مضاعف

امام باقر (ع ) :من شرب الخمر فسکر منها لم یقبل الله صلاته اربعین یوما فان ترک الصلاة فی هذه الایام ضوعف علیه العذاب لترک الصلاة

کسی که شراب بنوشد و مست شود، تا چهل روز نماز او قبول نیست ، پس اگر نمازی  را دراین روزها ترک کند عقاب و کیفر وی نیز چند برابر است .

( ثواب الاعمال ، ص 551 )

پنج چیز مانع قبولی نماز

پیامبر (ص ) :لا یقبل الله صلاة خمسة نفر. الابق من سیده و امرأة لا یرضی عنها زوجها ومدمن الخمر و العاق و اکل الربا

خداوندنماز پنج گروه را نمی پذیرد:1- بنده ای که از نزد مولای خود فرارکرده است .2- زنی که شوهرش از وی راضی نیست .3- شرابخوار و دائم الخمر.4- کسی که عاق والدین شده است .5- رباخوار.

( مستدرک الوسائل ، ج ,13 ص 332 )

تحقیر نماز و محروم از شفاعت

امام صادق (ع ) :لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاة

هر کس نماز را سبک بشمارد، به شفاعت ما دست نخواهد یافت .

( فروع کافی ، ج 3، ص ,270 حدیث 15 )

دزدترین مردم

امام علی (ع ) :ان اسرق الناس من سرق من صلاته

دزدترین مردم کسی است که از نمازش کم بگذارد.

( بحار الانوار، ج ,82 ص 222 )

با عجله خواندن نماز

پیامبر (ص ) :اسرق الناس فاالذی یسرق من صلاته فصلاته تلف کما یلف الثوب الخلق فیضرب بها وجهه

دزدترین مردم کسی است که به خاطر سرعت و شتابزدگی از نماز خود کم کند، نماز چنین انسانی همچون جامه مندرسی در هم پیچیده شده ، به صورت اوپرتاب می گردد.

( میزان الحکمه ، ج 5، ص 406 )

شتابزدگی در نماز

پیامبر (ص ) :...لا صلوة لمن لا یتم رکوعها و سجودها

کسی که رکوع و سجودش را ناتمام و شتابزده به جا می آورد، نمازش پذیرفته نیست .

( بحار الانوار، ج ,84 ص 253 )

کاهلی در نماز

امام باقر (ع ) :لا تقم الی الصلوة متکاسلا و لا متناعسا و لامتثاقلا فانها من خلل النفاق

با حال مستی  و خواب آلوده و کاهلانه نماز را به جانیاور، که اینها ازروزنه های نفاق است .

( میزان الحکمه ، ج 5، ص .398 بحار الانوار، ج ,84 ص 231 )

نماز با عجله

امام صادق (ع ) :ان العبد اذا عجل فقام لحاجته یقول الله تبارک و تعالی : "اما یعلم عبدی انی  انااقضی  الحوائج "

زمانی  که بنده برای رفع حاجت خود نمازش را با عجله بخواند، خداوندمی فرماید: "آیا بنده من نمی داند که حاجت او را من برآورده می کنم ".

( وسائل الشیعه ، ج 3، ص 24 )

نتیجه سبک شمردن نماز

امام صادق (ع ) :اذا قام العبد فی  الصلاة فخفف صلاته قال الله تعالی لملائکته : اما ترون الی عبدی کأنه یری ان قضاء حوائجه بیدغیری ، اما یعلم ان قضاء حوائجه بیدی

هرگاه بنده برای نماز به پا خیزد و نمازش را سبک ادا کند، خداوند به فرشتگان خود می فرماید: آیا به بنده من نمی نگرید که گویا برآوردن حاجتهایش را به دست دیگری  غیر از من می بیند آیا نمی داند که برآوردن حوایج او به دست من است .

( محجة البیضاء، ج 1، ص .341 تهذیب ، ج 1، ص 204 )

آفات سریع خواندن نماز

امام صادق (ع ) :ابصر علی بن ابی طالب - علیه السلام - رجلا ینقر صلاته فقال : منذ کم صلیت بهذه الصلاة ؟ فقال له الرجل : منذ کذا وکذا فقال : مثلک عند الله مثل الغراب اذا نقر لو مت ، مت علی غیر ملة ابی القاسم محمد - صلی الله علیه واله - ثم قال علی - علیه السلام - :ان اسرق الناس من سرق من صلاته

علی  (ع ) به مردی که نمازش را به سرعت می خواند، نگاه کرد. امام سؤال کرد از چه وقتی این طور نماز می خوانی ؟ مرد پاسخ داد: از فلان وقت تا به حال . امام فرمودند: مثل (نماز خواندن ) تو در پیش خداوند مثل کلاغی

است که (بسرعت ) از زمین دانه می چیند، اگرتو به این حالت بمیری ، مرده ای به غیر دین پیامبر اسلام . امام فرمودند: همانا که دزدترین مردم کسی است که از نمازش بدزدد (یعنی کم کند).

( وسائل الشیعه ، ج 3، ص 24 )

عذاب ضایع کننده نماز

پیامبر (ص ) :لا تضیعوا صلاتکم ، فان من ضیع صلاته حشره الله مع قارون و فرعون و هامان - لعنهم الله و اخزاهم - و کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین ،فالویل لمن لم یحافظ صلاته

نماز خودتان را ضایع نکنید، به حقیقت هر کس نماز خویش را ضایع کند،خداوند عز و جل او را با قارون و فرعون و هامان محشور می کند، خداوند به آنان لعنت کند و آنها را رسوا سازد، وبر خدا لازم است آنها را با منافقها به آتش داخل کند، پس وای بر کسی که به نمازش مواظب نباشد.

( بحار الانوار، ج ,82 ص 202 )

محرومیت از شفاعت

پیامبر (ص ) :لا ینال شفاعتی من اخر الصلوة بعد وقتها

کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت ) به شفاعت من نخواهدرسید.

( بحار الانوار، ج ,83 ص 20 )

ترک نماز باعث حبطعمل

پیامبر (ص ) :من ترک صلاته حتی تفوته من غیرعذر فقد حبط عمله کسی که نمازش را بدون عذر ترک کند (نخواند) تا وقت آن بگذرد، عمل اونابود شده است .

( بحار الانوار، ج ,82 ص .203 میزان الحکمه ، ج 5، ص 403 )

فاصله کفر و ایمان

پیامبر (ص ) :بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة

فاصله کفر و بندگی ترک نماز است .

( بحار الانوار، ج ,82 ص .202 میزان الحکمه ، ج 5، ص 403 )

مورد لعن واقع شدن

پیامبر (ص ) :تارک الصلاة ملعون فی  التوراة ملعون فی الانجیل ملعون فی الزبور ملعون فی القران ملعون فی  لسان جبرئیل ملعون فی لسان میکائیل ملعون فی لسان اسرافیل ملعون فی لسان محمد

ترک کننده نماز در تورات و انجیل و زبور و قرآن مورد لعنت قرار گرفته و به زبان جبرئیل و میکائیل واسرافیل و محمد (ص ) ملعون است .

( انوار الهدایه ، ص .197 الحکم الزاهرة ، ص 294