الهی، از نماز و روزه ام توبه کردم؛ به حق اهل نماز و روزهات توبه این نا اهل را بپذیر.

الهی، عبادت ما قرب نیاورده بعد آورده است، که * فویل للمصلین* الذین هم عن صلو تهم ساهون*

الهی، تن به سوی کعبه داشتن چه سودی دهد، آن که را دل به سوی خداوند کعبه ندارد؟

الهی، خوشا آنان که همواره بر بساط قرب تو آرمیده اند!

الهی ، شکرت که می گویم شکرت!

الهی، خروس را سحر باشد و حسن را نباشد!

الهی


الهی، آن که در نماز جواب سلام نمی شنود، هنوز نماز گزار نشده . ما را با نمازگزارن بدار.

الهی، خدا خدا گفتن مجازی ما که این همه برکت دارد ، اگر به حقیقت گوییم چون خواهد بود.

الهی، از گناه این و آن رنج می برم که از چون تویی روی گردانیدند.

الهی، خروس را در شب خروش باشد و حسن خاموش باشد.

الهی، خوشا به حال کسانی که عبادت محبانه دارند.

الهی نامه  علامه حسن زاده آملی ناشر : الف.لام . میم
برچسب ها :
ازنماز و روزه ام توبه کردم ,  عبادت ما قرب نیاورده بعد آورده است ,  خوشا آنان که همواره بر بساط قرب تو آرمیده ان ,  شکرت که می گویم شکرت ,  خروس را سحر باشد و حسن را نباشد ,  خدا خدا گفتن مجازی ما که این همه برکت دارد ,  اگر به حقیقت گوییم چون خواهد بود. ,