خورشیدگرفتگی از جمله مواردی است که درپی آن، حتی اگر بسیار ناچیز باشد، نماز دو رکعتی آیات بر انسان واجب می‌شود.

خورشیدگرفتگی از جمله مواردی است که درپی آن، حتی اگر بسیار ناچیز باشد، نماز دو رکعتی آیات بر انسان واجب می‌شود.
نماز آیات به واسطه چهار اتفاق بر مسلمان واجب می شود:

1- کسوف (اگرچه به مقدار کمی باشد)

2- خسوف (اگرچه به مقدار کمی باشد)

3- زلزله

4- رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها در صورتی که بیشتر مردم بترسند.

اگر از چیزهایى که نماز آیات براى آنها واجب است بیشتر از یکى اتفاق بیفتد انسان باید براى هر یک از آنها یک نماز آیات بخواند، مثلا اگر خورشید بگیرد و زلزله هم بشود باید دو نماز آیات بخواند.

نحوه اقامه نماز آیات

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت
برچسب ها :
نماز آیات ,  خورشیدگرفتگی ,  کسوف ,  خسوف ,  رعد و برق ,  بادهای سیاه و سرخ ,  نحوه اقامه نماز آیات , 

موضوع :
نماز آیات ,